Služby - Rodinné domy    <<<

Rodinné domy

Chtěli byste si postavit rodinný dům, který odpovídá Vaší individualitě a finančním možnostem?

Odpověď na tuto otázku je jednoduchá, ale cesta od původního stavebního záměru ke spokojenému uživateli nemovitosti je bohužel velmi složitá. Na základě dosavadních zkušeností se snažíme provést svého zákazníka úskalími individuální výstavby bez zbytečně vynaložených finančních prostředků a poskytnout služby na vysoké profesionální úrovni. V následujících odstavcích bychom Vás rádi seznámili s naší představou cesty ke spokojenému zákazníkovi.

1. Příprava stavby
V této fázi je třeba první představu stavebníka převést do architektonické studie a následného technického řešení v projektové dokumentaci. Zde často stojí proti sobě individualita architekta a estetické cítění zákazníka, případně architektonické řešení a stavebně-technické možnosti. Snažíme se vyhledat zákazníkovi architekta tak, aby si dokázali vzájemně porozumět a společně vytvořili hodnotné architektonické dílo v rámci finančních možností investora.
Velkou pozornost věnujeme zpracování projektové dokumentace, většinou dvoustupňové - projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt stavby. Zde se vyřeší veškeré materiály, technologie a návaznosti stavby. Teprve dle podrobné dokumentace lze zodpovědně stanovit cenu díla a připravit tak další základní nástroj pro realizaci stavby, tj. stavební rozpočet. Získání stavebního povolení je podmíněno dodržením obecně závazných předpisů, norem a legislativních ustanovení. Svého zákazníka zastupujeme v celém stavebním řízení. Výsledkem přípravné etapy stavby je tedy kvalitní projekt, reálný rozpočet a stavební povolení.

2. Realizace stavby
Před vlastním zahájením stavby je třeba zodpovědně vybrat všechny dodavatela a vypracovat kvalitní smlouvu o dílo. standardní smlouva o dílo vychází z ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku. Jejími nutnými přílohami jsou rozpočet stavby, dle kterého je stanovena cena díla, a finanční a časový harmonogram postupu výstavby. V případě jakýchkoliv sporů o rozsahu výstavby či ceně prací je později možno se o tyto podklady opřít. Při realizaci staveb vystupujeme buď jako vyšší dodavatel stavby, který koordinuje veškeré stavební dodávky z hlediska technického, časového a finančního, nebo jako technický dozor investora, který má za úkol kontrolovat rozsah a kvalitu stavebních prací, finanční objemy a dodrování doby výstavby. Samozřejmostí je také provádění autorského dozoru architekta a projektanta a účast investora na kontrolních dnech. Svojí činností při realizaci staveb se snažíme dosáhnout dokončení díla v očekávané kvalitě s dodržením finančních a časových limitů. Při stavbě často dochází k závažným i méně podstatným problémům. Je pro nás samozřejmostí jejich včasné a konstruktivní řešení s vědomím plné zodpovědnosti zúčastněných stran.

3. Spolupráce po dokončení stavby
Dokončené stavební dílo je třeba uvést do provozu. Legislativním krokem je ukončení stavebního řízení úspěšnou kolaudací a povolením stavby do užívání. Věcně je nuno předat stavebníkovi kompletní dokumentaci domu - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, veškeré revizní zprávy, záruční listy, návody k použití a seznámit ho s obsluhou a běžnou údržbou. V průběhu záruční doby poskytujeme zákazníkovi pomoc při uplatňování reklamací a zajišťujeme reklamační opravy. Před uplynutím záruční doby provedeme revizi celé stavby a vypracujeme zákazníkovi návod na pozáruční údržbu a servis jednotlivých zařízení. Je pro nás potěšením, pokud se na nás zákazník obrátí i po uplynutí závazných záručních dob a rádi mu poskytneme radu i pomoc.