Služby    <<<

Služby

Naše činnost zahrnuje komplexní péči o investora od vzniku záměru až po uvedení díla do užívání, včetně uplatňování případných reklamačních nároků klienta vůči stavebním dodavatelům. Společnost se zabývá zastupováním investorů v rozsáhlých stavebních projektech a realizací jednotlivých fází stavebních zakázek zahrnujících přípravu projektu, technické dozory, technicko ekonomické vyhodnocení stavby, případně technické a odborné posudky. Pro menší stavební investice zpracovává i projektovou dokumentaci, provádí projednání stavby a vedení realizace.
Pro zákazníka je navržen model řešení celého investičního záměru nebo jeho dílčích částí.

Služby poskytujeme současně velkým developerským skupinám i soukromým investorům.

Pracovníci naší společnosti jsou autorizovanými osobami v oboru pozemních staveb, v ostatních stavebních oborech máme stálé kvalifikované spolupracovníky.

V individuální výstavbě se zaměřujeme na architektonicky zajímavé a zároveň finančně dostupné projekty v oboru pozemních staveb. Při jejich realizaci využíváme bohatých zkušeností s řízením velkých investičních projektů.

Našim zákazníkům zaručujeme vysokou kvalitu, technické řešení, spolehlivost, dodržování termínů, pevnou cenu, součinnost při všech fázích realizace stavebních zakázek.
Rozsah služeb pro novostavby, rekonstrukce i dodávku interiérů :
technické dozory investora
zastupování investora během realizace stavby
provádění průběžné kontroly financování a postupu prací
sledování vedení stavebního deníku a vyjadřování ke změnám PD
organizování kontrolních dnů, kontrola koordinace subdodávek
spolupráce při přejímce
dohled nad odstraněním kolaudačních závad
Nezbytným předpokladem úspěchu při realizaci investičního záměru je úzká spolupráce mezi TDI a investorem založená na jasném smluvním vztahu a vzájemné důvěře. Základní povinností TDI je hájení zájmů investora ve vztahu k ostatním účastníkům výstavby. TDI vždy prosazuje postupy zajišťující hospodárné vynakládání finančních prostředků v souladu s kvalitou prováděných prací a časovým harmonogramem výstavby a uplatňuje náměty směřující k úsporám finančním i časovým.

projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, příprava stavby
všechny stupně projektové dokumentace od studie až po prováděcí dokumentaci
zabezpečení potřebných dokladů ve všech fázích stavební přípravy (územní,stavební a kolaudační řízení)
spolupráce při výběru dodavatele
realizace vybraných staveb bytového i komerčního charakteru
při kompletních i dílčích realizacích vystupujeme jako vyšší dodavatel, který koordinuje veškeré stavební dodávky

řízení investičních projektů
vytvoření organizační, časové a finanční struktury výstavby od vzniku záměru až po uvedení díla do užívání, řízení a dohled nad jejím plněním, kontrola kvality, určení kompetencí jednotlivých účastníků výstavbykonzultační, poradenská a supervizorská činnost
probíhá ve fázi projektové přípravy i v průběhu realizace stavby obsahuje vypracování odborných stavebně-technických a stavebně-ekonomických znaleckých posudků zahrnuje posouzení investičních projektů, zpracování cenových rozvah a srovnávacích kalkulací, propočtů a časových harmonogramů, provádění průběžné cenové kontroly