Kompletní servis v oboru stavebnictví

257 922 558

stavebni.kancelar@vejvoda.cz

INVESTIČNÍ PROJEKTY

Naše činnost zahrnuje komplexní péči o investora od vzniku investičního záměru až po uvedení díla do užívání, včetně uplatňování případných reklamačních nároků klienta vůči jedotlivým účastníkům výstavbového projektu.

Společnost se zabývá zastupováním investorů v rozsáhlých stavebních projektech a realizací jednotlivých fází stavebních zakázek zahrnujících zejména přípravu projektu, technické dozory, technicko-ekonomické vyhodnocení stavby, případně technické a odborné posudky.

Pro zákazníka je dle charakteru projektu navržen optimální model řízení celého investičního záměru
nebo jeho dílčích částí. Naše služby využívají investiční skupiny, města, obce i soukromé osoby.

V rámci investičních projektů poskytujeme tyto služby:

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Projektový management (PM) je služba komplexního řízení investičních projektů pro klienta.
Zahrnuje zajištění řízení, koordinace, kontroly a reportingu jednotlivých subjektů projektu. V segmentu výstavbových projektů to znamená vytvoření organizační, časové a finanční struktury projektu od vzniku záměru, přes jeho realizaci, až po uvedení díla do užívání a dohled nad jejím plněním v souladu s požadavky a zadáním investora. V neposlední řadě se jedná o určení kompetencí jednotlivých účastníků výstavby, kontrolu kvality, finančního plnění a dodržování zásad BOZP prostřednictvím specialistů interního týmu. Významnou skupinou činností je pak vedení tenderové agendy.

Činnosti projektového managementu
v naší společnosti vycházejí ze zahraniční praxe,
např. podmínek DIN 69 901 (Výkony řízení projektu)
zejména s ohledem na skutečnost,
že v naší stavební, obchodní i projektové praxi
nejsou činnosti řízení projektu
dostatečně podrobně a jednoznačně definovány.

PŘÍNOSY A OBLASTI ODPOVĚDNOSTI

► Zpracování zadání projektu a stanovení cílů klienta ► Vytvoření struktury projektu pro dosažení cílů ► Dodržení harmonogramu projektu ► Realizace výstavby v požadované kvalitě ► Dodržení rozpočtu projektu ► Společenská odpovědnost a environmentálně šetrná výstavba

ČINNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

1. Přípravná fáze

2. Realizační fáze

3. Fáze užívání

► stanovení investorských cílů projektu ► zpracování a posouzení investičního
záměru ► ověření realizovatelnosti projektu, zpracovaní studie proveditelnosti ► zpracování popisu technických standardů – bílé knihy (design basis) ► výběr architekta a dohled nad zpracováním architektonické studie ► rozfázování projektu vč. specifikace rozhraní jednotlivých dodávek (balíčků) ► definice modelu řízení projektu, příprava zadávacích podkladů 
a vyhodnocení tenderů (vč. smluv 
a technických podmínkek) ► zajištění dodavatele (výběrového řízení) a dohled nad zpracováním projektové dokumentace všech stupňů ► dohled nad zajištěním legislativního povolení výstavby (ÚR, SP) a dohled nad realizací v jeho souladu ► dohled na dodržování standardů
v organizaci výstavby 
(předávky/přejímky, změnové listy, kontrolní dny apod.) ► řízení realizace výstavby v souladu
s manuálem projektu, řídícím harmonogramem a schváleným rozpočtem ► řízení a koordinace interního týmu (technický dozor, cenový manager, koordinátor BOZP) ► předání dokončeného díla investorovi (kompletní sada dokumentů pro užívání stavby 
vč. podkladů pro FM) ► dohled nad kolaudací stavby ► spolupráce při odstraňování
vad a nedodělků, případně 
při řešení reklamačních řízení ► spolupráce při změnách
stavby vyvolané změnou 
užívání/výměnou nájemců 
(tzv. fit-outy)

SCHÉMA projektového MANAGEMENTU

STAVEBNÍ MANAGEMENT

Stavební management (Construction management) je služba, kdy je pro klienta zajištěno komplexní řízení výstavbového projektu (zahrnuje zejména řízení, koordinaci, kontrolu a reporting jednotlivých subjektů projektu), navíc je v tomto modelu řízení funkce tzv. Construction managera, který částečně nahrazuje funkci generálního dodavatele. Construction manager během realizace koordinuje výstavbu, resp. činnost více dodavatelů. Principem tohoto způsobu řízení je rozdělení projektu během přípravy do několika obchodních balíčků, které jsou nezávisle tendrovány.

Váš projekt řízený formou stavebního
managementu může ušetřit, dle velikosti projektu,
až 8 % nákladů a být zrealizován v kratším čase.
To je zajištěno absencí fee generálního dodavatele
a průběžným tenderováním realizačním balíčků.
Rizika spojená s tímto systémem řízení je nutné eliminovat a řídit již od přípravy projektu.
Hlavními riziky jsou větší náročnost organizace
projektu/výstavby, spojené s riziky rozdělení
jednotlivých dodávek.

PŘÍNOSY A OBLASTI ODPOVĚDNOSTI

► Zpracování zadání projektu a stanovení cílů klienta ► Vytvoření struktury projektu pro dosažení cílů ► Řízení projektu a dodavatelů směrem ke stanoveným cílům ► Dodržení harmonogramu projektu ► Realizace výstavby v požadované kvalitě ► Dodržení rozpočtu projektu ► Společenská odpovědnost a environmentálně šetrná výstavba

ČINNOSTI STAVEBNÍHO MANAGEMENTU

1. Přípravná fáze

2. Realizační fáze

3. Fáze užívání

► dohled nad zpracování projektové dokumentace ► specifikace rozhraní jednotlivých dodávek (stavební a technologické části, příp. dodavatelů klienta nebo interiéru) ► příprava tendrových balíčků ► organizace a vyhodnocení tenderů, 
vč. doporučení investorovi ► zajištění organizace výstavby (předávky/přejímky, změnové listy, kontrolní dny apod.) ► řízení výstavby, tzn. jednotlivých dodavatelů v souladu se zpracovaným řídícím harmonogramem ► zajištění kolaudace stavby, 
tzn. shromáždění dokladové části dokumentace ke kolaudaci 
od jednotlivých dodavatelů ► předání dokončeného díla investorovi (kompletní sada dokumentů pro užívání stavby 
vč. podkladů pro Facility management) ► spolupráce při odstraňování vad a nedodělků, případně při řešení reklamačních řízení ► koordinace dokončení výstavby (příp. uvedení díla do užívání) s výrobními nebo jinými technologiemi klienta

SCHÉMA STAVEBNÍHO MANAGEMENTU

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Technický dozor investora (TDI), přesněji Technický dozor stavebníka (TDS), je služba zaměřena
na zastupování investora během přípravy a realizace stavby s cílem dosažení kvalitního, funkčního
a ekonomicky udržitelného díla v souladu s požadavky investora. Účast TDI je vhodná již v průběhu zpracování projektové dokumentace, kdy je zajištěn dohled nad vhodností navržených technických
a konstrukčních řešeních, použitých materiálech a detailech. V průběhu realizace se TDI podílí
na organizaci výstavby v souladu s manuálem projektu, kdy je jeho klíčovou odpovědností provedení díla
v odpovídající kvalitě, termínech a při dodržení schváleného rozpočtu.

K dosažení úspěšného projektu přispívá týmové a proaktivní pojetí TDI v rámci naší společnosti,
kdy využíváme vlastního know-how, které je založené na dlouholetých zkušenostech a vysoké profesní úrovni našich pracovníků.

SPOLUPRÁCE S INVESTOREM

Nezbytným předpokladem pro realizaci
úspěšného výstavbového projektu
je úzká spolupráce mezi investorem a TDI
založená na jasném smluvním vztahu
a vzájemné důvěře.

PŘÍNOSY A OBLASTI ODPOVĚDNOSTI

► Základní povinností TDI je hájení zájmů investora 
ve vztahu k ostatním účastníkům výstavby ► TDI vždy prosazuje postupy zajišťující hospodárné vynakládání finančních prostředků v souladu 
s kvalitou prováděných prací a časovým harmonogramem výstavby a uplatňuje náměty směřující k úsporám finančním i časovým ► Odhalit chyby projektu již v úvodních fázích, kdy jsou řešitelné a nemají zásadní negativní dopad do ceny, času, kvality a provozu díla ► Průběžná odpovědná kontrola předchází potenciálním sporům mezi investorem a dodavatelem

ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

1. Přípravná fáze

2. Realizační fáze

3. Fáze užívání

► kontrola při zpracování projektové dokumentace ► provádění průběžné kontroly 
postupu prací ► sledování vedení stavebního deníku
a vyjadřování ke změnám PD ► organizování kontrolních dnů, 
kontrola koordinace subdodávek ► věcná kontrola plnění dodavatele
pro nárokování financování ► kontrola souladu výstavby
s podmínkami stavebního povolení, normami a standardy ► spolupráce při přejímkách/předávkách díla, konstrukcí před zakrytím ► kontrola souladu prací
s předepsanými technologickými postupy, kontrolními a zkušebními
plány ► zajištění soupisu vad a nedodělků, následně kontrola jejich řádného odstranění ► kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a předávané 
dokladové části ► spolupráce při řešení
a odstraňování kolaudačních závad ► spolupráce při uvádění díla
do užívání

CENOVÝ MANAGEMENT

Cenový management (CM) je služba, která významně přispívá k finanční udržitelnosti projektu
a stává se tak z pohledu klienta velmi důležitou. V ideálním případě se cenový manager podílí
na projektu již v přípravné fázi projektu, kdy sestavuje odhad nákladů a podílí se na přípravě standardů
při udržení požadované hladiny nákladů, dále sestavuje a zpřesňuje cenové kalkulace.
Mezi odpovědnosti CM patří cenové optimalizace v různých fázích projektu (při zpracování projektové dokumentace,  v rámci výběrových řízení), provádí kontrolu fakturace, zajišťuje agendu
změnových listů a finální vyúčtování stavby.

Pro nákladové odhady využíváme
bohatých zkušeností
z realizace mnoha projektů.

PŘÍNOSY A OBLASTI ODPOVĚDNOSTI

► Dodržení určené nákladové hladiny projektu 
a snaha o celkovou úsporu nákladů ► Optimalizace nákladů prostřednictvím 
value engineeringu ► Spolupráce na nastavení obchodního modelu v rámci výběrových řízení (způsob stanovení ceny dodávek/prací – např. pevná cena, cost + fee, atd.) ► Vyhodnocení nabídek a jejich porovnání se směrnými cenami (cenové soustavy RTS, URS, atd.) ► Kompletní administrace agendy změnových listů

ČINNOSTI CENOVÉHO MANAGEMENTU

1. Přípravná fáze

2. Realizační fáze

► zpracování propočtu investičních nákladů, tzv. směrného cost-planu, 
na základě podkladů, např. architektonické studie, DUR, DSP ► provádění tzv. Value Engineeringu
v průběhu přípravy projektových dokumentací ► příprava zadávacích podmínek
a organizace tenderů ► porovnání a vyhodnocení cenových
nabídek ► spolupráce na nastavení cenových podmínek smluv, jejich vynucování
a kontrola souladu při plnění ► provádění průběžné kontroly 
postupu prací ► kontrola ocenění změnových listů ► příprava finálního vyúčtování stavby ► ocenění neodstraněných VaN, 
případně vyčíslení nákladů spojených
s nemožností užívání díla

KOORDINÁTOR BOZP

Koordinátor BOZP (BOZP) je služba zajišťující řízení rizik na staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Služba je zajišťována certifikovanou osobou koordinátora BOZP.

Řád i dodržování zásad
chrany zdraví vede k vyšším pracovním
výsledkům pracovníků,
tzn. plynulému chodu stavby.

PŘÍNOSY A OBLASTI ODPOVĚDNOSTI

► S ohledem na platnou legislativu je nutné zajistit činnost koordinátora BOZP na většině staveb ► Koordinace BOZP přispívá k plynulému 
a bezproblémovému chodu výstavbového projektu ► Eliminuje rizika spojená se zraněním jednotlivých účastníků výstavby

ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

Zpracování
plánu BOZP

Ohlášení stavby
na inspektorátu
práce

Kontrola
dodržování
zásad BOZP
na staveništi

Tvorba zpráv koordinátora
BOZP

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Inženýrská činnost (projednání stavby) je služba zajišťující projednání legislativního povolení stavby.
Před zahájením realizace stavby je nutné získat patřičná legislativní povolení, jedná se zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas apod. Jedná se o časově náročnou činnost, kterou je třeba pečlivě koordinovat s přípravou vlastní realizace stavby, zejména v projektové přípravě.

Získání patřičných povolení není jen administrativní procedurou, ale vždy vyžaduje pečlivou časovou a věcnou koordinaci s ostatními činnostmi. Inženýrská činnost začíná již při formulování záměru klienta (např. posouzení souladu s územním plánem), pokračuje v projektové přípravě a získání povolení k realizaci a dále v průběhu realizace zajišťuje projednávání změn projektu či následnou přípravu pro povolení užívání díla.

PŘÍNOSY A OBLASTI ODPOVĚDNOSTI

► Zastoupení investora při jednáních u příslušných 
orgánů státní správy, samosprávy (DOSS) a správců sítí ► Zajištění legislativních povolení – zejména ÚR, SP, kolaudace ► Posouzení souladu investičního záměru s územním 
plánem a dalšími limity dané lokality

ČINNOST PŘI PROJEDNÁNÍ STAVBY

posouzení
záměru

zpracování
žádosti
o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudace

majetkové
zařazení –
dle požadavků konkrétního investora
(příp. dotace)

projednání případných
změn
územního
plánu

projednání
změn stavby
(změna stavby
před
dokončením)

příprava
podkladů
k projednání
EIA

zajištění
vydání stanovisek dotčených
orgánů

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Konzultační, poradenskou a supervizorskou činnost poskytujeme ve všech fázích projektové přípravy
i v průběhu realizace stavby. Zahrnuje vypracování odborných stavebně-technických a stavebně-ekonomických znaleckých posudků, posouzení investičních projektů, zpracování cenových rozvah, srovnávacích kalkulací, propočtů, časových harmonogramů a případně provádění průběžné cenové kontroly.

©  2020 | Vejvoda, spol. s r. o. | Všechna práva vyhrazena