Kompletní servis v oboru stavebnictví

INVESTIČNÍ PROJEKTY

Naše činnost zahrnuje komplexní péči o investora od vzniku záměru až po uvedení díla do užívání,
včetně uplatňování případných reklamačních nároků klienta vůči stavebním dodavatelům.
Společnost se zabývá zastupováním investorů v rozsáhlých stavebních projektech a realizací jednotlivých fází stavebních zakázek zahrnujících přípravu projektu, technické dozory, technicko-ekonomické vyhodnocení stavby, případně technické a odborné posudky.

Pro zákazníka je dle charakteru projektu navržen optimální model řízení celého investičního záměru
nebo jeho dílčích částí.

V rámci investičních projektů poskytujeme investorům tyto služby:

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Projektový management (PM) je služba komplexního řízení investičních projektů pro klienta. Zahrnuje řízení, koordinaci, kontrolu a reporting jednotlivých subjektů projektu. V segmentu výstavbových projektů to znamená vytvoření organizační, časové a finanční struktury projektu od vzniku záměru, přes jeho realizaci, až po uvedení díla do užívání a dohled nad jejím plněním v souladu s požadavky a zadáním investora. V neposlední řadě se jedná o určení kompetencí jednotlivých účastníků výstavby, kontrolu kvality, finančního plnění a dodržování zásad BOZP prostřednictvím specialistů interního týmu.

HLAVNÍ PŘEDPOKLADY, PŘÍNOSY A OBLASTI ODPOVĚDNOSTI:

• Zpracování zadání projektu a stanovení cílů klienta

• Vytvoření struktury projektu pro dosažení cílů

• Dodržení harmonogramu projektu

• Realizace výstavby v požadované kvalitě

• Dodržení rozpočtu projektu

• Společenská odpovědnost a environmentálně šetrná výstavba

 

Činnosti projektového managementu v naší společnosti vycházejí ze zahraniční praxe např. podmínek DIN 69 901 (Výkony řízení projektu) zejména s ohledem na skutečnost, že v naší stavební, obchodní praxi
a projektové praxi nejsou činnosti řízení projektu dostatečně podrobně a jednoznačně definovány.

 

ČINNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU:

• ověření realizovatelnosti projektu, zajištění zpracovaní studie proveditelnosti (feasibility
study)

1. Přípravná fáze projektu

• stanovení
cílů projektu
v úzké spolupráci
s klientem –
investorem

• zpracování
a posouzení investičního
záměru v rámci
tzv. project
briefu

• zpracování
popisu technických standardů pro projekt, tzv. bílé knihy nebo tzv. design basis

• zajištění
architekta
(vč. architektonické soutěže) a dohled nad zpracováním architektonické studie

• zajištění
dodavatele (výběrového řízení)
a dohled nad zpracováním proj. dokumentace
všech stupňů

• rozfázování projektu
vč. specifikace rozhraní
jednotlivých
dodávek
(balíčků)

• definice
modelu řízení  projektu, příprava zadávacích podkladů a vyhodnocení tenderů
(vč. smluv a tech.
podmínkek)

• dohled
nad zajištěním legislativního povolení výstavby (ÚR, SP) a dohled
nad realizací
v jeho souladu

• řízení
a koordinace
interního týmu (technický dozor, cenový manager, koordinátor
BOZP)

2. Realizační fáze

• dohled
na dodržování standardů
v organizaci výstavby (předávky/přejímky, změnové listy, kontrolní dny
apod.)

• řízení
realizace
výstavby v souladu
s manuálem
projektu, řídícím harmonogramem
a schváleným rozpočtem

• předání dokončeného
díla investorovi (kompletní sada dokumentů pro užívání stavby
vč. podkladů
pro FM)

• dohled nad kolaudací stavby

3. Fáze užívání

• spolupráce
při odstraňování
vad a nedodělků, případně při řešení reklamačních
řízení

• spolupráce
při změnách
stavby vyvolané změnou užívání/výměnou nájemců
(tzv. fit-outy)

STAVEBNÍ MANAGEMENT

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Technický dozor investora (TDI), (TDS), je služba zaměřena na zastupování investora během přípravy
a realizace stavby s cílem dosažení kvalitního, funkčního a ekonomicky udržitelného díla
v souladu s požadavky investora. Účast TDI je vhodná již v průběhu zpracování projektové dokumentace, kdy je zajištěn dohled nad vhodností navržených technických a konstrukčních řešeních, použitých materiálech a detailech. V průběhu realizace se TDI podílí na organizaci výstavby v souladu
s manuálem projektu, kdy je jeho klíčovou odpovědností provedení díla v odpovídající kvalitě, termínech
a při dodržení schváleného rozpočtu. K dosažení úspěšného projektu přispívá týmové a proaktivní
pojetí TDI v rámci naší společnosti, kdy využíváme vlastního know-how, které je založené
na dlouholetých zkušenostech a vysoké profesní úrovni našich pracovníků.

HLAVNÍ PŘEDPOKLADY, PŘÍNOSY A OBLASTI ODPOVĚDNOSTI

SPOLUPRÁCE S INVESTOREM

Nezbytným předpokladem pro realizaci úspěšného výstavbového projektu je úzká spolupráce mezi investorem a TDI založená na jasném smluvním vztahu a vzájemné důvěře.

• Základní povinností TDI je hájení zájmů investora ve vztahu k ostatním účastníkům výstavby.

• TDI vždy prosazuje postupy zajišťující hospodárné vynakládání finančních prostředků v souladu s kvalitou prováděných prací a časovým harmonogramem výstavby a uplatňuje náměty směřující k úsporám finančním i časovým.

• Odhalit chyby projektu již v úvodních fázích, kdy jsou řešitelné a nemají zásadní negativní dopad do ceny, času, kvality a provozu díla

• Průběžná odpovědná kontrola předchází potenciálním sporům mezi investorem a dodavatelem

ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

1. Přípravná fáze projektu

• kontrola
při zpracování projektové dokumentace

• organizování kontrolních dnů, kontrola koordinace subdodávek

2. Realizační fáze

• provádění
průběžné kontroly postupu prací

• sledování
vedení stavebního deníku
a vyjadřování
ke změnám PD

• věcná
kontrola plnění dodavatele
pro nárokování financování

• kontrola
souladu výstavby
s podmínkami stavebního
povolení, normami
a standardy

• kontrola
souladu prací
s předepsanými technologickými postupy,
kontrolními
a zkušebními
plány

• spolupráce
při přejímkách/předávkách díla, konstrukcí před zakrytím

• zajištění
soupisu vad
a nedodělků, následně kontrola jejich řádného odstranění

3. Fáze užívání

• kontrola dokumentace skutečného provedení stavby
a předávané dokladové
části

• spolupráce
při řešení
a odstraňování kolaudačních
závad

• spolupráce
při uvádění díla
do užívání

CENOVÝ MANAGEMENT

Cenový management (CM)  služba, která významně přispívá k finanční udržitelnosti projektu
a stává se tak z pohledu klienta velmi důležitou. V ideálním případě se cenový manager podílí
na projektu již v přípravné fázi projektu, kdy sestavuje odhad nákladů a podílí se na přípravě standardů
při udržení požadované hladiny nákladů, dále sestavuje a zpřesňuje cenové kalkulace.
Mezi odpovědnosti CM patří cenové optimalizace v různých fázích projektu (při zpracování projektové dokumentace,  v rámci výběrových řízení), provádí kontrolu fakturace, zajišťuje agendu
změnových listů a finální vyúčtování stavby.

HLAVNÍ PŘEDPOKLADY, PŘÍNOSY A OBLASTI ODPOVĚDNOSTI

• dodržení určené nákladové hladiny projektu a snaha o celkovou úsporu nákladů

• optimalizace nákladů prostřednictvím value engineeringu

• spolupráce na nastavení obchodního modelu v rámci výběrových řízení
(způsob stanovení ceny dodávek/prací – např. pevná cena, cost + fee, atd.)

• vyhodnocení nabídek a jejich porovnání se směrnými cenami (cenové soustavy RTS, URS, atd.)

• kompletní administrace agendy změnových listů

ČINNOSTI CENOVÉHO MANAGEMENTU

• příprava
zadávacích
podmínek
a organizace
tenderů

1. Přípravná fáze

• zpracování propočtu invest. nákladů, tzv. směrného cost-planu na základě podkladů např. archi. studie, DUR, DSP

• provádění
tzv. Value Engineeringu
v průběhu přípravy projektových dokumentací

• porovnání
a vyhodnocení cenových
nabídek

• spolupráce na nastavení cenových podmínek smluv, jejich vynucování
a kontrola souladu
při plnění

• ocenění neodstraněných
VaN, případně
vyčíslení nákladů spojených
s nemožností
užívání díla

2. Realizační fáze

• kontrola ocenění změnových listů

• kontrola
ocenění změnových listů

• ocenění neodstraněných
VaN, případně vyčíslení nákladů spojených
s nemožností
užívání díla

KOORDINÁTOR BOZP

Koordinátor BOZP (BOZP) je služba zajišťující řízení rizik na staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Služba je zajišťována certifikovanou osobou koordinátora BOZP.

HLAVNÍ PŘEDPOKLADY, PŘÍNOSY A OBLASTI ODPOVĚDNOSTI

• s ohledem na platnou legislativu je nutné zajistit činnost koordinátora BOZP na většině staveb

• koordinace BOZP přispívá k plynulému a bezproblémovému chodu výstavbového projektu

• eliminuje rizika spojená se zraněním jednotlivých účastníků výstavby

ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

• ohlášení stavby
na inspektorátu
práce

• zpracováním
plánu BOZP

• kontrola
dodržování
zásad BOZP
na staveništi

• tvorba zpráv koordinátora
BOZP

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Konzultační, poradenská a supervizorská činnost probíhá ve fázi projektové přípravy i v průběhu realizace stavby obsahuje vypracování odborných stavebně-technických a stavebně-ekonomických znaleckých posudků zahrnuje posouzení investičních projektů, zpracování cenových rozvah a srovnávacích kalkulací, propočtů
a časových harmonogramů, provádění průběžné cenové kontroly.

©  2018 | Vejvoda, spol. s r. o. | Všechna práva vyhrazena