Přeskočit na obsah

Naše služby

V rámci našich služeb poskytujeme komplexní péči o investora od počátku až po dokončení a uvedení stavby do provozu. Mezi naše klíčové služby se řadí projektový management, stavební management a také technický dozor. V naší práci čerpáme z dlouholetých zkušeností nejen z českého trhu, ale také ze zahraniční praxe. 

Pro klienta zajistíme kompletní dohled a řízení celého procesu investiční výstavby. Projekt vedeme již od počáteční fáze přípravy až po uvedení stavby do provozu. Soustředíme se na správné nastavení modelu řízení, organizační struktury, tenderové procesy a finanční plán.

Zpracování zadání projektu a stanovení cílů klienta

Vytvoření organizační struktury projektu pro efektivní dosažení cílů

Dodržení harmonogramu a rozpočtu projektu

Environmentálně šetrná, ale efektivní výstavba


Pro stavební část projektu zastoupíme roli generálního dodavatele. Společně s investorem vybereme nejlepší možné dodavatele stavby, zajistíme přípravu tenderů, technické řízení stavby i koordinační činnost. Zodpovědnou přípravou, efektivním řízením a výrazně nižší režií dokážeme ušetřit náklady a zkrátit délku realizace stavby. V případě potřeby umíme efektivně řešit změny stavby za pochodu.  

Technické řízení stavby

Výběr dodavatelů jednotlivých částí stavby

Dodržení harmonogramu a rozpočtu projektu

Efektivní řešení změn projektu vyvolaných úsporami a uživatelskými požadavky


Plně zastoupíme klienta v odborných činnostech při přípravě a realizaci stavby. Technický dozor dohlíží nad provedením díla v odpovídající kvalitě, zadanými termíny a dodržením schváleného rozpočtu. 

Ochrana zájmů investora ve vztahu k ostatním účastníkům výstavby

Eliminace chybných technických řešení při přípravě projektové dokumentace

Kontrola provedených prací

Posouzení vhodnosti technologických postupů a navrhovaných technických řešení


Cenový management významně přispívá k finanční udržitelnosti projektu. Náš cenový manažer spolupracuje na projektu od sestavení odhadu nákladů a průběžně se podílí na přípravě norem pro udržení požadované hladiny nákladů. 

Dodržení určené nákladové hladiny

Úspora celkových nákladů

Tenderová řízení

Kontrola soupisu provedených prací, fakturace a změnových listů


Ve všech fázích projektu zajistíme dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Naši odborníci kontrolují dodržování bezpečnosti práce skrz všechny zhotovitele stavby. 

Zpracování plánu BOZP

Ohlášení stavby na inspektorátu práce

Průběžná kontrola dodržování zásad BOZP na staveništi


Zajistíme legislativní povolení stavby od územního rozhodnutí, stavebního povolení až po kolaudační souhlas. Získání patřičných povolení není jen administrativní procedurou, ale vždy vyžaduje pečlivou časovou koordinaci s ostatními činnostmi. 

Zastoupení investora jednání s orgány státní správy a správců sítí

Zajištění všech druhů legislativních povolení

Posouzení souladu investičního záměru s územním plánem, stavebním řádem nebo jinými podmínkami


Konzultační, poradenskou a supervizorskou činnost poskytujeme ve všech fázích projektové přípravy a realizace, ale také v průběhu provozu stavby.

Vypracování odborných, technických a znaleckých posudků

Posouzení investičního projektu

Zpracování cenových rozvah

Technická analýza


Pro klienta zpracujeme všechny stupně projektových dokumentací. Dbáme na efektivitu návrhu stavby, detailní koordinaci jednotlivých profesí a dodržování nastavených realizačních nákladů navrhované stavby při zachování požadované funkce. Při projektových činnostech využíváme bohatých zkušeností z již realizovaných staveb.

Zpracování návrhu stavby dle požadavků klienta

Zpracování profesních částí projektové dokumentace